USA

3

Races

RRLTHOMAS96 (1:29:703)

Fastest pole

RRLTHOMAS96 (1)

Most wins

RRLTHOMAS96 (1)

Most poles

RRLTHOMAS96 (1:33:987)

Fastest lap